Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 65/2022/NĐ-CP nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường trái phiếu

13/12/2022

Để thị trường có thời gian điều chỉnh lại và doanh nghiệp có thể cân đối nguồn tiền trong ngắn hạn, góp phần vượt qua giai đoạn nền kinh tế gặp khó khăn về thanh khoản như hiện nay, Bộ Tài chính đã dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2022/NĐ-CP (“Nghị định số 65”) ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế với một số nội dung đáng chú ý bao gồm:

1. Về quy định xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại Nghị định số 65, Bộ Tài chính trình Chính phủ 02 phương án như sau:

(i) Phương án 1: Đề xuất hoãn thời gian thực hiện trong vòng 01 năm đối với quy định về xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại Nghị định số 65. Từ ngày 01/01/2024 sẽ tiếp tục thực hiện các quy định này. Ưu điểm của phương án này là thị trường có thêm thời gian để điều chỉnh và có thể duy trì cầu đầu tư trái phiếu từ nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân, đặc biệt trong bối cảnh thanh khoản thị trường gặp khó khăn như hiện nay. 

(ii) Phương án 2: Tiếp tục thực hiện quy định tại Nghị định số 65 về việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.  Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 65 quy định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp phải đảm bảo danh mục nắm giữ có giá trị trung bình 2 tỷ đồng tối thiểu trong 180 ngày bằng tài sản của nhà đầu tư, không bao gồm tiền đi vay.

Trong bối cảnh thanh khoản thị trường gặp khó khăn như hiện nay, để hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các khó khăn trước mắt về thanh khoản và thanh toán các trái phiếu đến hạn năm 2023 – 2024, Bộ Tài chính trình Chính phủ nghiêng về Phương án 1, hoãn thực hiện quy định tại Nghị định số 65 về xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 01 năm. 

2. Giãn thời gian thực hiện trong vòng 01 năm đối với quy định yêu cầu xếp hạng tín nhiệm bắt buộc, từ ngày 01/01/2024 sẽ thực hiện quy định này. Đối với trái phiếu doanh nghiệp chào bán ra công chúng, vẫn thực hiện theo lộ trình tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, phải xếp hạng tín nhiệm từ ngày 01/01/2023.

Lý do đề xuất: Trong bối cảnh doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong khi việc thực hiện xếp hạng tín nhiệm phải mất một khoảng thời gian nhất định và tăng thêm chi phí phát hành của doanh nghiệp. 

3. Giãn thời gian thực hiện trong vòng 01 năm đối với quy định giảm thời gian phân phối trái phiếu, từ ngày 01/01/2024 sẽ thực hiện quy định này. Khoản 7, 8 Điều 1 Nghị định 65 quy định thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt chào bán không vượt quá 30 ngày (quy định trước đây tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP là 90 ngày). 

Lý do đề xuất: Trong bối cảnh thị trường gặp khó khăn về thanh khoản, doanh nghiệp cần cân đối và huy động các nguồn lực để thanh toán các nghĩa vụ nợ đến hạn trong giai đoạn 2023-2024. 

4. Bổ sung quy định cho phép các trái phiếu đã phát hành trước đây còn dư nợ thì được gia hạn; thời gian gia hạn tối đa là 02 năm. Việc gia hạn trái phiếu phải được các chủ sở hữu trái phiếu đại diện trên 65% tổng số trái phiếu lưu hành chấp thuận

Lý do bổ sung: việc cho phép gia hạn này, về mặt tổng thể thị trường cũng sẽ giúp phân tán khối lượng trái phiếu đáo hạn đạt đỉnh vào năm 2023-2024 (đối với trái phiếu đáo hạn vào năm 2023-2024, trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn thanh toán thì có thể thỏa thuận với nhà đầu tư để gia hạn sang 2025-2026 để qua giai đoạn đỉnh nợ). 

5. Bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp có thể chuyển đổi trái phiếu thành khoản vay hoặc các tài sản khác để thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo quy định của phát luật dân sự và pháp luật liên quan. 

Lý do bổ sung: thống nhất với quy định của pháp luật dân sự hoặc quy định của pháp luật có liên quan. 

VBMA đã gửi Dự thảo đi xin ý kiến của thành viên và sẽ tổng hợp các góp ý từ các thành viên để trao đổi, làm việc với Bộ Tài chính trong thời gian tới.