Sứ mệnh

1. Chuẩn hóa các hoạt động giao dịch đối với các công cụ thu nhập cố định, tiền tệ và các công cụ phái sinh trên thị trường tài chính Việt Nam;

2. Khuyến khích việc áp dụng các thông lệ quốc tế giữa các thành viên thị trường tài chính Việt Nam;

3. Thiết lập các quy ước thị trường, quy tắc ứng xử và chuẩn mực đạo đức cho các thành viên thị trường;

4. Đào tạo nhân sự của các Thành viên về giao dịch thu nhập cố định, tiền tệ, công cụ thị trường phái sinh và các khía cạnh khác của thị trường tài chính Việt Nam;

5. Hỗ trợ các cơ quan quản lý trong việc xây dựng khung pháp lý cho thị trường tài chính tại Việt Nam; 

6. Đóng vai trò cầu nối giữa các cơ quan quản lý và thành viên thị trường qua việc cung cấp thông tin cập nhật về sự phát triển và xu hướng trong thị trường tài chính.