Kim ngạch xuất khẩu theo nhóm hàng

Cơ cấu đóng góp cán cân TM theo nhóm hàng

Kim ngạch xuất khẩu theo tháng

Kim ngạch xuất khẩu lũy kế

Giá trị xuất khẩu các nhóm hàng theo năm Xuất dữ liệu

Từ Đến
<% item %>
<% Table.format(row) %>

Giá trị xuất khẩu các mặt hàng theo tháng Xuất dữ liệu

<% Table2.dataTable.headers[5] %>
<% head2 %>
<% Table2.format(row) %>