Định giá trái phiếu

Thông tin trái phiếu
Kết quả định giá trái phiếu

1) Để tính giá trái phiếu điền vào Bảng Thông tin trái phiếu.

Nhấn vào phím "Giá trái phiếu". Xem giá trong phần "Kết quả định giá trái phiếu".

2) Để tìm lợi suất từ giá trái phiếu, điền vào "Giá tổng", sau đó nhấn phím "Tìm lợi suất"

3) Tham khảo tài liệu đính kèm để biết công thức tính