PMI

Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế (Quý)

Tốc độ tăng trưởng GDP theo ngành

Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế

  • <% item[0].val %>
  • <% item %>
  • <% Table.convertRow(row.val) %>

PMI theo tháng

  • <% item[0].val %>
  • <% item %>
  • <% Table2.convertRow(row.val) %>