Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều nhất năm 2021

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều nhất năm 2021 Ngân hàng TMCP Quân đội
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều thứ nhì năm 2021 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều thứ ba năm 2021 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt nhất năm 2021

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt nhất năm 2021 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt thứ nhì năm 2021 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt thứ ba năm 2021 Ngân hàng TMCP Á Châu

Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright nhất năm 2021

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright nhất năm 2021 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright thứ nhì năm 2021 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright thứ ba năm 2021 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều nhất năm 2020

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều nhất Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều thứ nhì Ngân hàng TMCP Quân Đội
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều thứ ba Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt nhất năm 2020

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt nhất Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt thứ nhì Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt thứ ba Ngân hàng TMCP Á Châu