Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều nhất năm 2022

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều nhất NHTMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều thứ hai năm 2022 NHTMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều thứ ba năm 2022 NHTMCP Quân Đội (MBBank)

Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt nhất năm 2022

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt nhất năm 2022 NHTMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt thứ hai năm 2022 NHTMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt thứ ba năm 2022 NHTMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)

Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright nhất năm 2022

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright thứ nhất năm 2022 NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright thứ hai năm 2022 NHTMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
Nhà tạo lập thị trường chào nhiều kỳ hạn giao dịch Outright thứ ba năm 2022 NHTMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)

Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều nhất năm 2021

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều nhất năm 2021 Ngân hàng TMCP Quân đội
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều thứ nhì năm 2021 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều thứ ba năm 2021 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt nhất năm 2021

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt nhất năm 2021 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt thứ nhì năm 2021 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt thứ ba năm 2021 Ngân hàng TMCP Á Châu