Hoạt động gần đây

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 17/07/2024

17/07/2024

Xem thêm

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 10/07/2024

10/07/2024

Xem thêm

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 03/07/2024

03/07/2024

Xem thêm

VBMA ghi nhận đóng góp của các nhà tạo lập thị trường Outright, Repo, FX Swap, và FI Bond & CD trong nhiệm kỳ IV

27/06/2024

Xem thêm

VBMA trao giải thưởng cho các nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright xuất sắc năm 2023

27/06/2024

Xem thêm

VBMA trao giải thưởng cho các nhà tạo lập thị trường Repo xuất sắc năm 2023

27/06/2024

Xem thêm

VBMA trao giải thưởng cho các nhà tạo lập thị trường giao dịch FX Swap xuất sắc năm 2023

27/06/2024

Xem thêm

VBMA tổ chức Lễ ghi nhận đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động của nhiệm kỳ IV

27/06/2024

Xem thêm