Quy trình đầu tư TPCP

Quy trình mua trái phiếu Chính phủ của nhà đầu tư nước ngoài

 

Quy định pháp luật hiện nay không hạn chế nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường trái phiếu.

 

 

 

Các yêu cầu đặc biệt

 

Nhà đầu tư nước ngoài phải đăng ký mã giao dịch chứng khoán với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Việc đăng ký mã giao dịch chứng khoán yêu cầu cung cấp các giấy tờ sau: 

• Giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán.

• Giấy chứng nhận thành lập công ty hoặc giấy phép kinh doanh/đầu tư hoặc bằng chứng thành lập công ty hợp pháp.

• Giấy ủy quyền cho ngân hàng lưu ký, kèm theo danh sách chữ ký ủy quyền của công ty đã được công chứng trong trường hợp công ty không có con dấu. Một số giấy tờ khác (đối với quỹ đầu tư mạo hiểm) được yêu cầu cung cấp bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

 

Dưới đây là lưu đồ quy trình giao dịch và thanh toán của Nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào TPCP và tín phiếu KBNN: 

Thuế

Các nhà đầu tư nước ngoài không cần phải trả thuế thu nhập doanh nghiệp 20%.

Hai loại thuế sẽ áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài: 5% thuế thu nhập từ lãi và 0.1% thuế từ tổng giá trị trái phiếu bán ra tại thời điểm chuyển nhượng.