Cán cân thương mại

Thành phần cán cân thương mại

Xuất khẩu

Nhập khẩu

Kim ngạch xuất nhập khẩu theo năm

Từ Đến
<% item %>
<% Table.format(row) %>

Kim ngạch xuất nhập khẩu theo loại hình doanh nghiệp

<% Table2.dataTable.headers[5] %>
<% head2 %>
<% Table2.format(row) %>