Cơ cấu thu NSNN

Cơ cấu chi NSNN

Thu - Chi NS theo năm

Chi đầu tư công

Thu chi ngân sách theo năm

<% Table.textHeader(3) %> <% Table.textHeader(6) %> <% Table.textHeader(9) %> <% Table.textHeader(12) %> Dự toán <% Table.year %>
Thực hiện % Thực hiện Thực hiện % Thực hiện Thực hiện % Thực hiện Thực hiện % Thực hiện
<% Table.format(row, $index) %> -