Kim ngạch nhập khẩu theo nhóm hàng

Cơ cấu đóng góp cán cân TM theo nhóm hàng

Kim ngạch nhập khẩu theo tháng

Kim ngạch nhập khẩu lũy kế

Giá trị nhập khẩu các nhóm hàng theo năm Xuất dữ liệu

Từ Đến
<% item %>
<% Table.format(row) %>

Giá trị nhập khẩu các nhóm hàng theo tháng Xuất dữ liệu

<% Table2.dataTable.headers[5] %>
<% head2 %>
<% Table2.format(row) %>