Danh sách nhà tạo lập thị trường của VBMA cho giao dịch mua bán TPCP thông thường (Outright)

2023

STT Tên Nhà tạo lập thị trường
1 NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
2 NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
3 NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
4 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
5 NGÂN HÀNG TNHH MTV ANZ VIỆT NAM
6 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
7 NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
8 NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM
9 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
10 NGÂN HÀNG TNHH MTV STANDARD CHARTERED VIỆT NAM
11 NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
12 NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
13 NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG

2022

STT Tên Nhà tạo lập thị trường
1 NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
2 NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
3 NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
4 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
5 NGÂN HÀNG TNHH MTV ANZ VIỆT NAM
6 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
7 NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
8 NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM
9 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
10 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN
11 NGÂN HÀNG TNHH MTV STANDARD CHARTERED VIỆT NAM
12 NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
13 NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

2021

STT Tên Nhà tạo lập thị trường
1 NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
2 NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
3 NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
4 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM