Danh sách nhà tạo lập thị trường của VBMA cho giao dịch mua bán TPCP thông thường (Outright)

2022

STT Tên Nhà tạo lập thị trường
1 NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
2 NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
3 NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
4 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
5 NGÂN HÀNG TNHH MTV ANZ VIỆT NAM
6 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
7 NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
8 NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM
9 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
10 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN
10 NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM
11 NGÂN HÀNG TNHH MTV STANDARD CHARTERED VIỆT NAM
12 NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
13 NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

2021

STT Tên Nhà tạo lập thị trường
1 NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
2 NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
3 NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
4 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
5 NGÂN HÀNG TNHH MTV ANZ VIỆT NAM
6 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
7 NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
8 NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM
9 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
10 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN
11 NGÂN HÀNG TNHH MTV STANDARD CHARTERED VIỆT NAM
12 NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU
13 NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

2020

STT Tên Nhà tạo lập thị trường
1 NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
2 NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
3 NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM