Thị trường sơ cấp

Lịch đấu thầu

Kế hoạch đấu thầu và thực tế phát hành TPCP

<% item %>
<% SoCapChart.format(row) %>

Kết quả đấu thầu Xuất dữ liệu

<% item %>
<% $index == 0 ? row : row.toLocaleString() %>

Kết quả đấu thầu theo đợt Xuất dữ liệu

<% item %>
<% row %>

Dư nợ TPCP

Dư nợ TPCP khoảng cách 2 năm

Dư nợ TPCP khoảng cách 5 năm