FDI giải ngân

FDI đăng ký

Tình hình FDI qua các năm

Tình hình FDI Xuất dữ liệu

Từ Đến
FDI giải ngân FDI Đăng ký FDI cấp mới & tăng vốn FDI mua cổ phần
Giá trị % yoy Giá trị % yoy Giá trị % yoy Giá trị % yoy
<% row %>