Cơ cấu thành viên

Cá nhân, công ty và tổ chức đều có thể trở thành thành viên của VBMA. Có 3 hình thức thành viên tại VBMA:

Hội viên danh dự của Hiệp hội là các tổ chức và cá nhân Việt Nam có uy tín, có nhiều đóng góp, xây dựng và phát triển của Hiệp hội, được Ban thường vụ Hiệp hội mời làm Hội viên danh dự của Hiệp hội.

STT Tên thành viên Website Địa Chỉ Số Điện Thoại
1 Ông Nguyễn Hoàng Anh ICML Law Advisory Firm Công ty luật TNHH tư vấn ICML N/A
2 Ông Ngô Thế Triệu www.eastspring.com Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments N/A