Danh sách nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ

2013

STT Tên Nhà tạo lập thị trường
20 NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH
21 NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
22 NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
23 NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á
24 NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á
25 NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
26 NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
27 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
28 NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG
29 NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
30 NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM
31 NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
32 NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG
33 NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
34 NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN HSBC (VIỆT NAM)
35 NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN STANDARD CHARTERED (VIỆT NAM)
36 NGÂN HÀNG BNP PARIBAS, CHI NHÁNH TP. HCM