Danh sách nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ

2016

STT Tên Nhà tạo lập thị trường
18 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
19 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
20 BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
21 BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM

2015

STT Tên Nhà tạo lập thị trường
1 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
2 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
3 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
4 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
5 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
6 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
7 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM
8 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
9 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN
10 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
11 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
12 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
13 NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANZ VIỆT NAM
14 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
14 NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
15 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
16 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
17 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
18 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
19 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
20 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
21 NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN HSBC VIỆT NAM
22 NGÂN HÀNG BNP PARIBAS CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
23 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
24 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN HÀ NỘI

2014

STT Tên Nhà tạo lập thị trường
1 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT