Danh sách nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ

2018

STT Tên Nhà tạo lập thị trường
4 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
5 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH
6 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
7 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
8 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN
9 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
10 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
11 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
12 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
13 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM
14 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á
15 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
16 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
17 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
18 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
19 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
20 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
21 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
22 BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
23 BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM

2017

STT Tên Nhà tạo lập thị trường
1 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
2 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
3 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
4 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
5 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
6 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
7 NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANZ VIỆT NAM
8 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
9 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN
10 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM