Danh sách nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ

2022

STT Tên Nhà tạo lập thị trường
7 NHTMCP Sài Gòn
8 NHTMCP Công Thương Việt Nam
9 NHTMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
10 NHTMCP Quân Đội
11 NHTMCP Hàng Hải Việt Nam
12 NHTMCP Phương Đông
13 NHTMCP Đông Nam Á
14 NHTMCP Sài Gòn Thương Tín
15 NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam
16 NHTMCP Tiên Phong
17 Công ty TNHH MTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
18 NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng

2021

STT Tên Nhà tạo lập thị trường
1 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
2 CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
3 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
4 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI
5 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
6 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
7 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN
8 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
9 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
10 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
11 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM
12 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG
13 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
14 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
15 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
16 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
17 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỐ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

2020

STT Tên Nhà tạo lập thị trường
1 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM