Danh sách nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ

2024

STT Tên Nhà tạo lập thị trường
1 Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2 Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam
3 Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
4 Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
5 Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam
6 Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
7 Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
8 Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong
9 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
10 Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
11 Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
12 Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

2023

STT Tên Nhà tạo lập thị trường
1 Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2 Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam
3 Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
4 Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
5 Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
6 Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
7 Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
8 Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam
9 Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
10 Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong
11 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
12 Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

2022

STT Tên Nhà tạo lập thị trường
1 CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
3 CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
4 CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
5 NHTMCP Á Châu
6 NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam