Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Repo tốt nhất năm 2021

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Repo tốt nhất năm 2021 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Repo tốt thứ nhì năm 2021 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Repo tốt thứ ba năm 2021 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường giao dịch Repo nhiều nhất năm 2021

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Repo nhiều nhất năm 2021 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Repo nhiều thứ nhì năm 2021 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Repo nhiều thứ ba năm 2021 Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường giao dịch Repo nhiều nhất năm 2020

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Repo nhiều nhất NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Repo nhiều thứ nhì Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Repo nhiều thứ ba Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Repo tốt nhất năm 2020

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Repo tốt nhất Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Repo tốt thứ nhì NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Repo tốt thứ ba Ngân hàng TMCP Sài Gòn