Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Repo tốt nhất năm 2023

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Repo tốt nhất năm 2023 NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Repo tốt thứ nhì năm 2023 NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Repo tốt thứ ba năm 2023 NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường giao dịch Repo nhiều nhất năm 2023

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Repo nhiều nhất năm 2023 NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Repo nhiều thứ nhì năm 2023 NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Repo nhiều thứ ba năm 2023 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường giao dịch Repo nhiều nhất năm 2022

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Repo nhiều nhất năm 2022 NHTMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Repo nhiều thứ nhì năm 2022 NHTMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
Nhà tạo lập thị trường giao dịch Repo nhiều thứ ba năm 2022 NHTMCP Tiên Phong (TPBank)

Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Repo tốt nhất năm 2022

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Repo tốt nhất năm 2022 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Repo tốt thứ nhì năm 2022 NHTMCP Quân đội (MBBank)
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Repo tốt thứ ba năm 2022 NHTMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Repo tốt nhất năm 2021

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Repo tốt nhất năm 2021 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Repo tốt thứ nhì năm 2021 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Repo tốt thứ ba năm 2021 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á