Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt nhất năm 2016

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường chào giá tốt nhất Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường chào giá tốt thứ nhì Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường chào giá tốt thứ ba Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều nhất năm 2015

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường giao dịch nhiều nhất Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường giao dịch nhiều thứ nhì Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường giao dịch nhiều thứ ba Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam)

Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt nhất năm 2015

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường chào giá tốt nhất Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường chào giá tốt thứ nhì Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường chào giá tốt thứ ba Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều nhất năm 2014

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường giao dịch nhiều nhất Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường giao dịch nhiều thứ nhì Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường giao dịch nhiều thứ ba Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt nhất năm 2014

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường chào giá tốt nhất Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường chào giá tốt thứ nhì Ngân hàng TMCP TMCP Kỹ thương Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường chào giá tốt thứ ba Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam