Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều nhất năm 2014

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường giao dịch nhiều nhất Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường giao dịch nhiều thứ nhì Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường giao dịch nhiều thứ ba Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt nhất năm 2014

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường chào giá tốt nhất Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường chào giá tốt thứ nhì Ngân hàng TMCP TMCP Kỹ thương Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường chào giá tốt thứ ba Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường giao dịch Outright nhiều nhất năm 2013

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường giao dịch nhiều nhất Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường giao dịch nhiều thứ nhì Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)
Nhà tạo lập thị trường giao dịch nhiều thứ ba Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt nhất năm 2013

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường chào giá tốt nhất Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường chào giá tốt thứ nhì Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường chào giá tốt thứ ba Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam)

Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch Outright tốt nhất năm 2012

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường chào giá tốt nhất Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam)
Nhà tạo lập thị trường chào giá tốt thứ nhì Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường chào giá tốt thứ ba Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam)