Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường giao dịch FX Swap nhiều nhất năm 2023

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường giao dịch FX Swap nhiều nhất năm 2023 NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
Nhà tạo lập thị trường giao dịch FX Swap nhiều thứ nhì năm 2023 NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
Nhà tạo lập thị trường giao dịch FX Swap nhiều thứ ba năm 2023 NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANZ VIỆT NAM

Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch FX Swap tốt nhất năm 2023

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch FX Swap tốt nhất năm 2023 NGÂN HÀNG TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch FX Swap tốt thứ nhì năm 2023 NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch FX Swap tốt thứ ba năm 2023 NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường giao dịch FX Swap nhiều nhất năm 2022

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường giao dịch FX Swap nhiều nhất năm 2022 NHTMCP Đông Nam Á (SeABank)
Nhà tạo lập thị trường giao dịch FX Swap nhiều thứ nhì năm 2022 NHTMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
Nhà tạo lập thị trường giao dịch FX Swap nhiều thứ ba năm 2022 NHTMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank)

Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch FX Swap tốt nhất năm 2022

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch FX Swap tốt nhất năm 2022 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank)
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch FX Swap tốt thứ nhì năm 2022 NHTMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Nhà tạo lập thị trường chào giá giao dịch FX Swap tốt thứ ba năm 2022 NHTNHH Một thành viên ANZ - Việt Nam (ANZ)

Giải thưởng Nhà tạo lập thị trường giao dịch FX Swap nhiều nhất năm 2021

Bảng xếp hạng Ngân hàng
Nhà tạo lập thị trường giao dịch FX Swap nhiều nhất năm 2021 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
Nhà tạo lập thị trường giao dịch FX Swap nhiều thứ nhì năm 2021 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Nhà tạo lập thị trường giao dịch FX Swap nhiều thứ ba năm 2021 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á