Hoạt động gần đây

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh

17/06/2021

Xem thêm

Thông báo của Bộ Tài chính về Danh sách nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2021

17/06/2021

Xem thêm

Lịch biểu tổ chức đấu thầu TPCP 2021

17/06/2021

Xem thêm

VBMA tham dự chương trình Hội nghị thành viên thị trường trái phiếu Chính Phủ

17/06/2021

Xem thêm

Khai trương văn phòng mới của VBMA - Lễ trao giải thưởng các Nhà tạo lập thị trường năm 2019

17/06/2021

Xem thêm

VBMA tham dự cuộc họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

17/06/2021

Xem thêm

VBMA làm việc với Bộ Tài Chính v/v tham gia ý kiến đối với Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

17/06/2021

Xem thêm

Kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ quý III năm 2020

17/06/2021

Xem thêm