VBMA gửi công văn tham gia ý kiến Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 22/2016/TT-NHNN

01/09/2021

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 22/2016/TT-NHNN Quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp. Dự thảo Thông tư này nếu được ban hành sẽ có rất nhiều tác động tới hoạt động đầu tư trái phiếu Doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng nói riêng và thị trường trái phiếu Doanh nghiệp nói chung.

VBMA đã tập hợp các ý kiến tham gia của các thành viên đối với Dự thảo Thông tư này, đồng thời tổ chức buổi họp thống nhất ý kiến giữa các thành viên vào ngày 24/08/2021. Sau buổi họp, VBMA đã gửi công văn tham gia ý kiến chính thức đối với dự thảo Thông tư lên Ngân hàng Nhà nước vào ngày 30/08/2021.