VBMA gửi công văn tham gia ý kiến các Dự thảo Thông tư hướng dẫn liên quan đến Nghị định 65/2022/NĐ-CP

24/10/2022

Sau khi Nghị định 65/2022/NĐ-CP chính thức được ban hành vào ngày 16/09/2022, Bộ Tài chính đã dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 122/2020/TT-BTC hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cũng đã dự thảo Thông tư hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước. 

VBMA đã tập hợp các ý kiến tham gia của các thành viên đối với các Dự thảo Thông tư này, đồng thời tổ chức buổi họp thống nhất ý kiến giữa các thành viên đã tham gia đóng góp ý kiến vào ngày 14/10/2022. Sau buổi họp, VBMA đã gửi công văn tham gia ý kiến chính thức đối với các dự thảo Thông tư trên lên Bộ Tài Chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào ngày 21/10/2022.