Thông báo lịch biểu giao dịch mua lại có kì hạn TPCP tuần 31/07 - 04/08/2023

28/07/2023

Căn cứ quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 12/2023/TT-BTC ngày 10/2/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 107/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước (KBNN), KBNN thông báo Lịch biểu giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP của tuần 31/07 - 04/08/2023 như sau:

STT

Tổ chức giao dịch

Kỳ hạn giao dịch

Ngày tổ chức giao dịch

Thứ trong tuần

7 ngày

14 ngày

21 ngày

01 tháng

02 tháng

03 tháng

1

31/07/2023

Thứ Hai

X 

X

 X

 

 

 

2

02/08/2023

Thứ Tư

X 

X

 

 

X 

 

3

04/08/2023

Thứ Sáu

 

X

 X

X