Thông báo điều chỉnh kế hoạch đấu thầu TPCP năm 2022

03/01/2023

Ngày 30/12/2022, KBNN đã ban hành văn bản 6823/KBNN-QLNQ về việc điều chỉnh kế hoạch đấu thầu TPCP năm 2022. Cụ thể, kế hoạch đấu thầu được điều chỉnh cho năm 2022 là 215.000 tỷ đồng, thấp hơn 46.25% so với kế hoạch cũ.