Thông báo đấu thầu trái phiếu Chính phủ ngày 23/08/2023

18/08/2023

Vào ngày 23/08/2023, Kho bạc Nhà nước sẽ gọi thầu 5,000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, ở các kỳ hạn

5 năm

500 tỷ đồng

10 năm

2,000 tỷ đồng

15 năm

2,000 tỷ đồng

20 năm

500 tỷ đồng

 

Từ đầu năm 2023 đến ngày 16/8, Kho bạc Nhà nước đã huy động 223,011 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ các kỳ hạn từ 5 năm đến 30 năm, đạt hơn 55% kế hoạch phát hành 400,000 tỷ đồng trong năm nay. 

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 15 năm được phát hành nhiều nhất với giá trị lần lượt 87,197 tỷ và 102,053 tỷ đồng, chiếm 84.8% tổng giá trị kể từ đầu năm. Trái phiếu 5 năm xếp thứ 3 với 24,008 tỷ đồng. Trái phiếu 7 năm được phát hành với giá trị 950 tỷ đồng. Kế hoạch phát hành trái phiếu 3 năm là 30.000 tỷ đồng nhưng cho tới nay, kỳ hạn này chưa được gọi thầu.  

Click vào đây để tải về thông báo đấu thầu TPCP ngày 23/08/2023.