Thông báo đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 14/12/2022

08/12/2022

Trong tuần tới, KBNN tiến hành gọi thầu 9,000 tỷ đồng TPCP ở các kỳ hạn 10 năm (6,000 tỷ đồng) và 15 năm (3,000 tỷ đồng).

Tổng giá trị TPCP phát hành từ đầu năm tới nay đạt 49% kế hoạch năm theo kế hoạch đầu năm. Cụ thể, tính từ đầu năm tới nay, tổng giá trị phát hành của kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm lần lượt là 116,812 tỷ đồng (đạt 83% kế hoạch năm), 66,520 tỷ đồng (đạt 44% kế hoạch năm), 2,265 tỷ đồng (đạt 8% kế hoạch năm), 8,625 tỷ đồng (đạt 25% kế hoạch năm). KBNN dự kiến điều chỉnh tổng mức phát hành TPCP trong năm 2022 xuống 215,000 tỷ đồng, tương ứng tổng giá trị TPCP phát hành từ đầu năm tới nay đạt 90% kế hoạch năm theo kế hoạch dự kiến điều chỉnh.