Thông báo đấu thầu trái phiếu Chính phủ ngày 13/12/2023

07/12/2023

Vào ngày 13/12/2023, Kho bạc Nhà nước sẽ gọi thầu 4,000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, ở các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm. Cụ thể như sau:

Kỳ hạn

Giá trị gọi thầu ngày 13/12/2023

5 năm

500 tỷ đồng

10 năm

1,500 tỷ đồng

15 năm

1,500 tỷ đồng

30 năm

500 tỷ đồng

 

Từ đầu năm 2023 đến ngày 06/12, Kho bạc Nhà nước đã huy động 287,206 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ các kỳ hạn từ 5 năm đến 30 năm, đạt khoảng 71.8% kế hoạch phát hành 400,000 tỷ đồng trong năm nay.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 15 năm được phát hành nhiều nhất với giá trị lần lượt 113,947 tỷ đồng và 128,303 tỷ đồng, chiếm 84.3% tổng giá trị kể từ đầu năm. Trái phiếu 5 năm xếp thứ 3 với 31,493 tỷ đồng. Kế hoạch phát hành trái phiếu 3 năm là 30.000 tỷ đồng nhưng cho tới nay, kỳ hạn này chưa được gọi thầu.  

Click vào đây để tải về thông báo đấu thầu TPCP ngày 13/12/2023.