Thông báo đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 12/10/2022

06/10/2022

Trong tuần tới, KBNN tiến hành gọi thầu 6,500 tỷ đồng TPCP ở các kỳ hạn 10 năm (3,000 tỷ đồng), 15 năm (3,000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).

Tổng giá trị TPCP phát hành từ đầu năm tới nay đạt 30% kế hoạch năm. Cụ thể, tính từ đầu năm tới nay, tổng giá trị phát hành của kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm lần lượt là 59,972 tỷ đồng (đạt 43% kế hoạch năm), 48,995 tỷ đồng (đạt 33% kế hoạch năm), 2,265 tỷ đồng (đạt 8% kế hoạch năm), 8,625 tỷ đồng (đạt 25% kế hoạch năm).