Thông báo đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 10/05/2023

04/05/2023

Trong tuần tới, KBNN tiến hành gọi thầu 5,000 tỷ đồng TPCP ở các kỳ hạn 5 năm (1,000 tỷ đồng), 10 năm (1,500 tỷ đồng), 15 năm (2,000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).

Trong tháng 1/2023, KBNN đã công bố kế hoạch đấu thầu 400,000 tỷ TPCP trong năm 2023. Tổng giá trị TPCP phát hành từ đầu năm tới nay đạt 146,805 tỷ đồng (tương ứng đạt 37% kế hoạch năm). Cụ thể, tính từ đầu năm tới nay, tổng giá trị phát hành của 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm lần lượt là 17,053 tỷ đồng (đạt 49% kế hoạch năm), 950 tỷ đồng (đạt 19% kế hoạch năm), 57,299 tỷ đồng (đạt 46% kế hoạch năm), 66,453 tỷ đồng (đạt 40% kế hoạch năm), 1,000 đồng (đạt 5% kế hoạch năm) và 4,050 tỷ đồng (đạt 20% kế hoạch năm).