Thảo luận xây dựng Thỏa thuận tạo lập thị trường (MMA) cho giao dịch Trái phiếu của các TCTD

17/08/2022

Ngày 16 tháng 8 năm 2022, Đại diện Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) đã làm việc với một số Thành viên để trao đổi về các ý tưởng cho việc xây dựng Thoả thuận tạo lập thị trường (MMA) cho giao dịch Trái phiếu của các TCTD. VBMA sẽ tiến hành khảo sát ý kiến của các thành viên và tiếp tục các vòng trao đổi để xây dựng MMA này trong thời gian tới.