Quy chế thành viên giao dịch và Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

13/07/2023

Ngày 10/7, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã ban hành Quy chế thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Trước đó vào ngày 3/7, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (TPRL). 

Click vào đây để tải về Quy chế thành viên giao dịch của VNX.

Click vào đây để tải về Quy chế đăng ký, lưu ký, thanh toán của VSD.

VSD cho biết: Về cơ bản hoạt động đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (TPRL) được thực hiện tương tự như đối với chứng khoán cơ sở hiện nay, tuy nhiên có một số nội dung mới phù hợp với tính đặc thù của TPRL, cụ thể:

1. Đối với hoạt động đăng ký:

- Về đăng ký thông tin: Bên cạnh thông tin như các loại trái phiếu khác, tổ chức phát hành (TCPH) TPRL phải thực hiện đăng ký thêm với VSD các thông tin về loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động, thông tin TPRL, thông tin người sở hữu TPRL (Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp/chiến lược; loại hình tổ chức).

- Về hủy đăng ký TPRL: Bên cạnh các trường hợp hủy đăng ký như trái phiếu niêm yết hiện nay sẽ có thêm một số trường hợp hủy đăng ký khác theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP bao gồm: TCPH mua lại toàn bộ trái phiếu, hoán đổi toàn bộ trái phiếu, chuyển đổi toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn;

- Về điều chỉnh thông tin: Bổ sung thêm trường hợp điều chỉnh thông tin về Lĩnh vực hoạt động và Loại hình doanh nghiệp đối với TCPH và người sở hữu trái TPRL (NSHTP).

- Về chuyển quyền sở hữu: Việc chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã đăng ký, lưu ký tập trung tại VSD phải tuân thủ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Thông tư số 30/2023/TT-BTC và quy định pháp luật có liên quan.

Trong trường hợp chuyển quyền sở hữu TPRL không qua hệ thống giao dịch của SGDCK, thành viên lưu ký (TVLK) bên mua có trách nhiệm xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (NĐTCN) theo quy định của pháp luật, đảm bảo đúng đối tượng nhà đầu tư khi gửi yêu cầu chuyển quyền sở hữu lên VSD. 

- Về thanh toán lãi, gốc TPRL: Bên cạnh hình thức thanh toán bằng tiền thì TCPH có thể thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác.

2. Đối với hoạt động lưu ký và đăng ký tài khoản lưu ký để giao dịch TPRL:

Nhà đầu tư (NĐT) có thể sử dụng tài khoản lưu ký hiện có tại TVLK hoặc mở mới tài khoản lưu ký để thực hiện các nghiệp vụ lưu ký TPRL. Tuy nhiên, để tài khoản lưu ký có thể giao dịch TPRL tại HNX, TVLK cần phải đăng ký tài khoản lưu ký của NĐT trên hệ thống của VSD để đặt lệnh trên HNX vào ngày giao dịch liền kề sau đó.

3. Đối với hoạt động thanh toán giao dịch TPRL

VSD thực hiện thanh toán giao dịch TPRL trên cơ sở kết quả giao dịch nhận được từ HNX với chu kỳ thanh toán T+0 (ngày thanh toán cùng ngày giao dịch) và phương thức thanh toán tức thời theo từng giao dịch (giao dịch được thanh toán ngay khi bên mua có đủ tiền, bên bán có đủ TPRL trên tài khoản) trong khung thời gian từ 9 đến 16h ngày giao dịch. Ngay sau khi VSD hoàn tất thanh toán giao dịch, TVLK có trách nhiệm phân bổ tiền, TPRL cho NĐT; thông báo cho VSD kết quả phân bổ trong thời hạn quy định tại Quy chế.