Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ ngày 21/12/2022

22/12/2022

Kho bạc Nhà nước tiến hành gọi thầu tổng cộng 6,000 tỷ đồng TPCP ở các kỳ hạn 10 năm (3,000 tỷ đồng) và 15 năm (3,000 tỷ đồng). KBNN huy động được toàn bộ khối lượng trái phiếu gọi thầu. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 10 năm và 15 năm giảm lần lượt 6 điểm và 1 điểm so với lãi suất trúng thầu gần nhất. 

Tổng giá trị TPCP phát hành từ đầu năm tới nay đạt 52% kế hoạch năm theo kế hoạch đầu năm. Cụ thể, tính từ đầu năm tới nay, tổng giá trị phát hành của kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm lần lượt là 125,812 tỷ đồng (đạt 90% kế hoạch năm), 72,520 tỷ đồng (đạt 48% kế hoạch năm), 2,265 tỷ đồng (đạt 8% kế hoạch năm), 8,625 tỷ đồng (đạt 25% kế hoạch năm). KBNN dự kiến điều chỉnh tổng mức phát hành TPCP trong năm 2022 xuống 215,000 tỷ đồng, tương ứng tổng giá trị TPCP phát hành từ đầu năm tới nay đạt 97% kế hoạch năm theo kế hoạch dự kiến điều chỉnh.

Ngân hàng Chính sách xã hội gọi thầu 2,000 tỷ đồng TPCPBL ở các kỳ hạn 5 năm (1,000 tỷ đồng), 10 năm (500 tỷ đồng) và 15 năm (500 tỷ đồng). Tổng khối lượng trái phiếu trúng thầu đạt 1,000 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ trúng thầu 50%), trong đó trái phiếu kỳ hạn 5 năm trúng thầu toàn bộ, trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 15 năm gọi thầu thất bại.