Kế hoạch đấu thầu TPCP của KBNN Quý III/2022

15/07/2022

Vào ngày 12/07/2022, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành Công văn số 3407/KBNN-QLNQ về việc Thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) trong quý 3/2022. Theo đó, KBNN thông báo kế hoạch đấu thầu TPCP trong quý 3/2022 với tổng mức phát hành là 85.000 tỷ đồng. Cụ thể khối lượng phát hành dự kiến theo từng kỳ hạn như sau:

+ Kỳ hạn 5 năm:    5.000 tỷ đồng.

+ Kỳ hạn 7 năm:    5.000 tỷ đồng.

+ Kỳ hạn 10 năm:  30.000 tỷ đồng.

+ Kỳ hạn 15 năm:  35.000 tỷ đồng.

+ Kỳ hạn 20 năm:  5.000 tỷ đồng.

+ Kỳ hạn 30 năm:  5.000 tỷ đồng.