Kế hoạch đấu thầu TPCP của KBNN Quý I/2022

04/01/2022

Vào ngày 31/12/2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành Công văn số 7285/KBNN-QLNQ về việc Thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) trong quý I/2022. Theo đó, KBNN thông báo kế hoạch đấu thầu TPCP trong quý I/2022 với tổng mức phát hành là 105.000 tỷ đồng. Cụ thể khối lượng phát hành dự kiến theo từng kỳ hạn như sau:

- Kỳ hạn 5 năm:     5.000 tỷ đồng.

- Kỳ hạn 7 năm:     5.000 tỷ đồng.

- Kỳ hạn 10 năm:  35.000 tỷ đồng.

- Kỳ hạn 15 năm:  40.000 tỷ đồng.

- Kỳ hạn 20 năm:  10.000 tỷ đồng.

- Kỳ hạn 30 năm:  10.000 tỷ đồng.