Chứng thư xác nhận nghĩa vụ bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt nam và Ngân hàng Chính sách xã hội Quý 1/2022

20/07/2022

Ngày 22/6/2022, Bộ Tài chính đã ban hành chứng thư số 5951/BTC-QLN xác nhận nghĩa vụ bảo lãnh Quý 1/2022 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và chứng thư số 5950/BTC-QLN xác nhận nghĩa vụ bảo lãnh Quý 1/2022 của Ngân hàng Chính sách xã hội. Tính từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội đã phát hành 5,000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh.

Chi tiết các chứng thư xin mời xem ở các đường link dưới đây:

- Chứng thư số 5951/BTC-QLN xác nhận nghĩa vụ bảo lãnh Quý 1/2022 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

- Chứng thư số 5950/BTC-QLN xác nhận nghĩa vụ bảo lãnh Quý 1/2021 của Ngân hàng Chính sách xã hội