Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

06/03/2023

Ngày 05/03/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05/03/2023. 

Tóm tắt một số điểm sửa đổi, bổ sung như sau:

Dẫn chiếu

Nội dung

Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 153/2020/NĐ-CP và Nghị định 153/2020/NĐ-CP

Nghị định 08/2023/NĐ-CP

Khoản 3 Điều 34 Nghị định 153/2020/NĐ-CP

Thanh toán gốc, lãi trái phiếu

Thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn và thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) cho chủ sở hữu trái phiếu theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu.

Đối với trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước, trường hợp DNPH không thể thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc, lãi trái phiếu bằng đồng Việt Nam theo PAPH đã công bố cho nhà đầu tư theo quy định tại Điều 17 Nghị định 153/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp có thể đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác theo nguyên tắc:
- Tuân thủ quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì còn phải tuân thủ quy định của pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đó
- Phải được người sở hữu trái phiếu chấp thuận
- DNPH phải công bố thông tin bất thường và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tình trạng pháp lý của tài sản sử dụng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật

Điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định 65/2022/NĐ-CP

Thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu

Doanh nghiệp không được thay đổi kỳ hạn của trái phiếu đã phát hành.

Việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu phải đảm bảo các nguyên tắc sau:
- Tuân thủ quy định tại khoản 3 điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP, trong đó quy định đối với trái phiếu đã phát hành tại thị trường trong nước, doanh nghiệp chỉ được thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu khi đáp ứng các quy định
+ Được cấp có thẩm quyền của DNPH thông qua
+ Được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số TP cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận
- Trường hợp kéo dài kỳ hạn của trái phiếu thì thời gian tối đa không quá 02 năm so với kỳ hạn tại PAPH TP đã công bố cho NĐT
- Đối với người sở hữu TP không chấp thuận thay đổi điều kiện, điều khoản của TP thì DNPH có trách nhiệm đàm phán để đảm bảo quyền lợi của NĐT. Trường hợp có NSHTP không chấp thuận phương án đàm phán thì DN phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với NSHTP theo phương án phát hành TP đã công bố cho NĐT (kể cả trường hợp việc thay đổi điều kiện, điều khoản TP đã được NSHTP đại diện từ 65% tổng số TP trở lên chấp thuận)

Khoản 6 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

NĐTCK chuyên nghiệp là cá nhân phải đảm bảo danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch do nhà đầu tư nắm giữ có giá trị tối thiểu 02 tỷ đồng được xác định bằng giá trị thị trường bình quân theo ngày của danh mục chứng khoán trong thời gian tối thiểu 180 ngày liền kề trước ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, không bao gồm giá trị vay giao dịch ký quỹ và giá trị chứng khoán thực hiện giao dịch mua bán lại. Việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại điểm này có giá trị trong vòng 03 tháng kể từ ngày được xác nhận.

Ngưng hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2023

Khoản 7, 8 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP

Thời gian phân phối trái phiếu

Thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt chào bán không vượt quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 06 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên.
Doanh nghiệp phải hoàn thành việc phân phối trái phiếu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu.

Ngưng hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2023

Khoản 9 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP

Yêu cầu xếp hạng tín nhiệm

Hồ sơ chào bán trái phiếu bao gồm kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu nếu doanh nghiệp phát hành thuộc các trường hợp phải xếp hạng tín nhiệm

Ngưng hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2023

Chi tiết Nghị định như file đính kèm