Các văn bản pháp luật mới ban hành: Thông tư 11/2021/TT-NHNN, Thông tư 12/2021/TT-NHNN

05/08/2021

Ngày 30/07/2021, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành 02 Thông tư:

1. Thông tư 11/2021/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2021.

Xin mời click vào đây để truy cập mục các văn bản pháp luật của website VBMA và xem đầy đủ TT 11/2021/TT-NHNN.

2. Thông tư 12/2021/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 27/10/2021.

Xin mời click vào đây để truy cập mục các văn bản pháp luật của website VBMA và xem đầy đủ TT 12/2021/TT-NHNN.