Ban Chấp hành VBMA họp ngày 8/5/2024 tại Hà Nội

15/05/2024

Ngày 8/5/2024, Bạn Chấp Hành (BCH) VBMA đã họp để đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động trong năm 2024. Ngoài ra, BCH cũng đã thảo luận hoàn thiện Đề án nhân sự dự kiến cho nhiệm kỳ V để gửi xin ý kiến thành viên VBMA. Đại hội nhiệm kỳ V sẽ được tổ chức trong tháng 6/2024 và sự kiện Interbank Offsite sẽ được dời thời gian tổ chức sang tháng 7 năm 2024.